Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot deelname aan de cursussen, opleidingen en workshops die door het ‘Opleidingsinstituut voor Massage in Beweging’ georganiseerd worden.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Elke rechtsbetrekking tussen het ‘Opleidingsinstituut voor Massage in Beweging’, hierna te noemen ‘opleidingsinstituut’, en de aan één van de cursussen, workshops, (jaar)trainingen en/of opleidingen, hierna te noemen cursussen, die door het opleidingsinstituut worden georganiseerd deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze persoon, hierna te noemen ’cursist’, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2: Inschrijving

Cursist kan zich uitsluitend schriftelijk of per e-mail aanmelden. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. De inschrijving is definitief nadat cursist hiervan langs schriftelijke dan wel electronische weg een bevestiging heeft ontvangen en kennis heeft kunnen nemen van onze Algemene Voorwaarden. Cursist heeft dan een bedenktijd van 14 dagen. Cursist reserveert een plaats in een door hem gewenste cursus of opleiding door tenminste een aanbetaling te verrichten van 10% van het totaal verschuldigde cursusgeld. Het resterende cursusgeld dient vóór aanvang van te zijn overgemaakt binnen de op de factuur vermelde termijn, doch uiterlijk 5 dagen vóór aanvang.

Artikel 3: Gezondheidsverklaring

Inschrijving voor een cursus impliceert automatisch en onmiddellijk dat cursist verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij/zij zelf volledige verantwoording draagt voor de eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid. In geen enkel opzicht kan het opleidinginstituut dan ook aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan de cursus en/of de direct hieruit voortvloeiende activiteiten die door cursist zelf worden ontplooid.

Artikel 4: Betalingsverplichting

Wanneer de inschrijving definitief is is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld tijdig contant danwel per bank/girorekening te betalen. Mits schriftelijk en nadrukkelijk anders overeengekomen dient het volledige cursusgeld uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan . Indien de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen behoudt het opleidingsinstituut het recht deelname te weigeren totdat het cursusgeld is betaald. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt eventueel een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van cursist. Over het verschuldigde bedrag wordt maandelijks rente in rekening gebracht.

Cursist is in alle gevallen verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de betaling door derden wordt verricht of wanneer het factuuradres anders is dan het huisadres.

Artikel 4a: Prijswijzigingen

 1. Wanneer de prijzen tussentijds worden verhoogd of verlaagd heeft dit geen invloed op de overeengekomen prijs, mits de prijswijziging is doorgevoerd drie maanden nadat de cursist zich heeft aangemeld.
 2. Wanneer de prijs binnen drie maanden nadat de cursist zich heeft aangemeld wordt verhoogd of verlaagd heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 5: Annulering

Nadat een inschrijving definitief is geworden (zie artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden), kan de cursist diens deelname nog slechts schriftelijk dan wel langs electronische weg annuleren, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 • Annulering tot 3 weken voor aanvang: 10% van het cursusgeld blijft verschuldigd.
 • Annulering tot 2 weken voor aanvang: 50% van het cursusgeld blijft verschuldigd.
 • Annulering tot 1 week voor aanvang: 75% van het cursusgeld blijft verschuldigd.
 • Annulering van privéworkshops tot 1 week voor aanvang: €85 administratiekosten blijven verschuldigd

Indien annulering nadien plaatsvindt, blijft het cursusgeld volledig verschuldigd.

Mocht een cursus onverhoopt niet doorgaan laten wij dit uiterlijk 4 dagen vóór aanvang weten. De volgende redenen kunnen voor ons aanleiding zijn om een cursus te annuleren:

 • De groep is te klein (minder dan 5 aanmeldingen)
 • De docent is ziek en kan niet vervangen worden
 • Extreme weersomstandigheden
 • Onvoorziene omstandigheden

Artikel 6: Absentie

Indien cursist om wat voor reden dan ook niet aanwezig is op een cursusdag/avond (of een deel daarvan) wordt niet overgegaan tot het terugbetalen van (een deel van) het cursusgeld . De les kan eventueel in overleg worden ingehaald op een ander tijdstip en/of op een andere locatie tegen een door het opleidingsinstituut te bepalen bedrag. Indien cursist vóór aanvang van de cursus heeft doorgegeven dat hij/zij op een bepaalde datum niet aanwezig kan zijn wordt cursist indien mogelijk in de gelegenheid gesteld de cursusdag/avond zonder bijkomende kosten op een andere datum te volgen.

Artikel 7: Cursusmateriaal en auteursrecht

Het opleidingsinstituut stelt zich niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen dan ook die veroorzaakt zijn of worden door het door het opleidingsinstituut gebruikte cursusmateriaal. Het auteursrecht van het door het opleidingsinstituut gebruikte cursus- en instructiemateriaal behoort aan het opleidingsinstituut. Niets mag worden gekopieerd of op welke andere wijze dan ook openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 8: Artikelen

Het opleidingsinstituut stelt zich niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen dan ook voortvloeiende uit het gebruik van alle artikelen en materialen die door het opleidingsinstituut worden gebruikt, verkocht of verhuurd. Voor garantie en leveringsvoorwaarden verwijst het opleidingsinstituut naar de garantiebepalingen en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en/of importeur van de geleverde artikelen

Artikel 9: Garantie en klachten

 1. Het opleidingsinstituut garandeert dat cursist de door hem/haar betaalde lessen ook daadwerkelijk worden gegeven. Het opleidingsinstituut waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de cursussen en streeft ernaar deze kwaliteit en betrouwbaarheid voortdurend te optimaliseren. Deze kwaliteit wordt getoetst aan de hand van vergelijkbare cursussen.
 2. Het docententeam voert een keer per kwartaal overleg teneinde de voortgang en kwaliteit van de trainingen te bewaken.
 3. Na afloop van iedere training wordt een evaluatieformulier verstuurd aan alle deelnemers.
 4. Vragen van administratieve aard worden binnen 10 werkdagen beantwoord.
 5. Vragen over de inhoud van de trainingen worden doorgaans binnen 3 dagen beantwoord.
 6. Wanneer de les(sen) om wat voor reden dan ook die in de risicosfeer van het opleidingsinstituut liggen geen doorgang kan/kunnen vinden zal het voor deze les(sen) reeds betaalde bedrag worden teruggestort wanneer deze les(sen) niet op een ander tijdstip kan/kunnen worden gevolgd.
 7. Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van het opleidingsinstituut en zullen ten alle tijden eveneens schriftelijk worden behandeld en beantwoord.
 8. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor het Klachtenreglement.
 9. Het klachtenreglement staat beschreven op de website van Massage in Beweging.

Artikel 10a, 10b en 10c: Afwijkende voorwaarden m.b.t. de jaartraining

 • 10a. Inschrijving voor de jaartraining geschiedt op volgorde van binnenkomst. Wanneer een aanbetaling is verricht van minimaal 10% van het totaal verschuldigde cursusgeld is de deelname definitief, dat wil zeggen dat de inschrijving en aanbetaling gelijk staat aan het ondertekenen van een zgn. studieovereenkomst. Het resterende cursusgeld dient uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de jaartraining te zijn overgemaakt op rekeningnr. NL58 ASNB 0707 7776 90 t.n.v. Massage in Beweging te Leiden.
 • 10b. Cursist is verplicht om voorafgaand aan de definitieve inschrijving deel te nemen aan een intakegesprek. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Hoewel het opleidingsinstituut geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaarden voor eventueel lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan de jaartraining en/of de direct hieruit voortvloeiende activiteiten die door cursist zelf worden ontplooid, is cursist desondanks verplicht om tijdens het intakegesprek het opleidingsinstituut op de hoogte te stellen van eventuele lichamelijk en psychische aandoeningen, handicaps, medicijngebruik etc. Naar aanleiding van het intakegesprek kan Massage in Beweging binnen 7 dagen na afloop van het intakegesprek adviseren een ander traject te volgen dan wel van deelname af te zien. Anderzijds kan cursist, eveneens binnen 7 dagen na afloop van het intakegesprek, van de mogelijkheid gebruik maken een ander traject te volgen dan wel van deelname af te zien.
 • 10c. Het is mogelijk het cursusgeld van de jaartraining in termijnen te betalen. Hiervoor wordt een afbetalingsovereenkomst opgesteld die door beide partijen wordt ondertekend.

Artikel 11: Bijzondere bepaling

Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht deelnemers die het verloop van de lessen op wat voor wijze dan ook belemmeren of verstoren van verdere deelneming uit te sluiten gelet op het belang van de overige deelnemers. Indien deelnemer na herhaaldelijk waarschuwen volhard in zijn gedrag en om die reden van verder deelname wordt uitgesloten vervalt het recht op restitutie van het cursusgeld van (een deel van) de gemiste les(sen).

Artikel 12: Geheimhouding
De aan Massage in Beweging verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Massage in Beweging, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Massage in Beweging, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht cursist geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Massage in Beweging worden gemeld via info@massageinbeweging.nl. Ook mag de cursist ten allen tijden inzage vragen van de vastgelegde gegevens en een verzoek indienen deze te verwijderen of aan te passen. Welke gegevens er worden vastgelegd, hoe, hoe lang en met welk doel wordt beschreven in het privacyreglement.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen het opleidingsinstituut en de cursist en of de vertegenwoordiger van deze cursist gesloten, zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.

Deel dit op: